CIJEPLJENJE BJESNOĆE

     Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Naredbu o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini.(»Narodne novine«, broj 160/2013).

Izdvajamo neke mjere određene ovom Naredbom za bjesnoću koje se odnose na pse (a također i mačke i pitome vretice - "afrički tvor").

- Psi stariji od tri mjeseca moraju, jednom godišnje, biti cijepljeni protiv bjesnoće na čitavom području Republike Hrvatske, s time da između dva cijepljenja ne smije proteći više od 12 mjeseci.
- Pas koji tijekom godine navrši tri mjeseca, mora biti cijepljen u narednih 14 dana, a pas koji nije ranije cijepljen, u roku od 14 dana od dana njegove nabave. (ukoliko se prekrši ova odredba, kazna je 10.000,00 kn)
- Svi psi moraju biti označeni mikročipom, najkasnije 90 dana od štenjenja, u skladu s Pravilnikom o označavanju pasa (»Narodne novine«, br. 72/10). Cijeli pravilnik nalazi se na temi: PSI - OZNAČAVANJE PASA

- Troškove provođenja mjera snosi posjednik životinje. 

Ukoliko se prekrši neka od ovih odredbi kazna je 6.000,00 - 10.000,00 kn


- Preporuča se cijepljenje mačaka i pitomih vretica protiv bjesnoće.

Mjere određene ovom Naredbom obavljaju veterinarske organizacije, veterinarske službe i veterinarske ambulante privatne prakse, ovlaštene za obavljanje navedenih poslova od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Uprave za veterinarstvo a način provedbe cijepljenja pobliže je opisan u slijedećem naputku:

Na temelju članka 17. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2013 i 148/2013) ministar poljoprivrede donosi

NAPUTAK O NAČINU PROVOĐENJA MJERA KONTROLE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA PROPISANIH NAREDBOM O MJERAMA ZAŠTITE ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2014. GODINI

(„Narodne novine“, broj 18/14)

Članak 1.
Ovim se Naputkom propisuje način provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini (»Narodne novine«, broj 160/2013, u daljnjem tekstu: Naredba).

Članak 2.
Način provođenja propisanih mjera kontrole zdravlja životinja iz članka 1. ovoga Naputka određen je u Dodacima I. – IV. koji su tiskani u prilogu ovoga Naputka i njegov su sastavni dio.

Članak 3.
Stupanjem na snagu ovoga Naputka prestaje važiti Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini (»Narodne novine«, br. 26/2013 i 42/2013).

Članak 4.
Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

DODATAK I.


2. BJESNOĆACijepljenje pasa protiv bjesnoće mogu obavljati:
– ovlaštene veterinarske organizacije,
veterinarske prakse, veterinarske organizacije i veterinarske službe koje posjeduju rješenje Uprave veterinarstva (u daljnjem tekstu: Uprava) o dodjeli pojedinih poslova javnih ovlasti za cijepljenje pasa protiv bjesnoće.

Cijepljenje pasa protiv bjesnoće mora se provoditi u ambulantama ili kućnim posjetima, u skladu s rješenjem Uprave o udovoljavanju propisanim uvjetima, dodijeljenim ovlastima i Zakonom o veterinarstvu. Provedbu ove mjere obilaskom, u kućnim posjetima, bez prethodnog poziva posjednika, mogu obavljati samo ovlaštene veterinarske organizacije koje su dužne napraviti plan provođenja te isti dostaviti nadležnom veterinarskom uredu, najkasnije sedam dana prije planiranog početka provedbe naređene mjere, sukladno Dijelu IX. točki 2. Naredbe. Preporuča se cijepljenje i označavanje pasa, mačaka i pitomih vretica u ambulantama.
Cijepljenje pasa obavlja doktor veterinarske medicine (u daljnjem tekstu: veterinar). Prije cijepljenja mora se obaviti opći klinički pregled psa i očitati mikročip, odnosno propisanu oznaku. Svi označeni psi moraju biti upisani u Upisnik kućnih ljubimaca, a posjednik mora posjedovati ispravu o upisu i cijepljenju psa protiv bjesnoće.
Psi, mačke i pitome vretice koji se u pratnji vlasnika stavljaju u međunarodni promet, moraju imati putovnicu za kućne ljubimce koju izdaju veterinarske organizacije i ambulante veterinarske prakse kod kojih se kućni ljubimac nalazi u evidenciji te biti mikročipirani.
Prilikom prvog cijepljenja i označavanja psa, vlasniku mora biti izdana putovnica za kućne ljubimce. Podaci u putovnici za kućne ljubimce moraju biti čitljivo ispisani plavom kemijskom olovkom, a otisak pečata i faksimila mora biti jasan.
Cijena putovnice za kućne ljubimce nije uključena u cijenu cijepljenja psa.
Ukoliko se u putovnicu za kućne ljubimce lijepi gotova, proizvođačka naljepnica koja sadrži podatak o broju mikročipa, cjepivu protiv bjesnoće, tretiranju protiv krpelja, tretiranju protiv ehinokokoze te ostalim cjepivima, naljepnica mora biti zalijepljena na način da se ili dodatno zaštiti (prelijepi) prozirnom samoljepivom trakom ili se ovjerava pečatom.

Pas, mačka i pitoma vretica kojoj se izdaje Putovnica za kućne ljubimce mora biti označena mikročipom i upisana u Upisnik kućnih ljubimaca.

Kako do nas  | Kontakt  | Cijenik usluga  | Arhiva novosti  | Pocetna
;